Demdaal z.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Tábory (archiv) (1997) Starý zákon II.
(1997) Starý zákon II.

Úvod

Email Tisk PDF

Tábor se konal ve Zlaté Koruně.

  • Sledujeme izraelský národ při jeho pouti přes poušť do zaslíbené země po té, co opustili Egypt – zemi otroctví
  • Mojžíšům nástupce Jozue nás přivádí až k Jerichu, kde je sveden poslední boj

Nástin desetidenního programu

Sledujeme izraelský národ při jeho pouti přes poušť do zaslíbené země po té, co opustili Egypt - zemi otroctví. Není v našich silách držet se doslovně všeho, co nám o těchto událostech předkládá Bible. Jde spíše o volný výběr jednotlivých událostí a i ty jsou upraveny tak, aby vyhovovaly našemu účelu.

Izraelský národ vychází z Egypta na poušť pod vedení Mojžíše. Skrze Mojžíše se setkává s Hospodinem a zároveň dostává pokyny pro své další počínání. Mojžíš ohlásí stavbu stánku setkávání a výrobu výbavy pro stánek. Izraelský národ nemá jídlo, proto křičí k Hospodinu. Dostává manu. Nedostává se mu vody, a tak opět křičí k Hospodinu. Dostává vodu ze skály.

Izraelský národ je napadený Amaléčany a pod vedení Mojžíše s nimi svede vítěznou bitvu (vítězství nad Amálekity).

Být vůdcem pro tak početný národ jako je Izrael Mojžíše vyčerpává. Proto dá na radu svého tchána Jitro a ustanovuje soudce.

Vrcholnou událostí putování pouští je uzavření smlouvy na Sinaji a předání Desatera Božích přikázání. Před touto událostí se musí izraelité očistit a posvětit. Po přípravě je darováno Desatero, Je uzavřena smlouva na Sinaji. Mojžíš vystoupí na horu, aby zde obdržel Desatero vytesané do kamene, jako pečeť smlouvy mezi Hospodinem a lidem. Když se dlouho nevrací, lid si udělá zlaté tele. Vracející se Mojžíš z hory Sinaj zastihne lid křepčit kolem zlatého telete. Což vzbudí ohromný Mojžíšův hněv. Lid si uvědomí své přestoupení a provinění vůči Hospodinu a začíná dělat pokání – obléká se do žínice. Mojžíš na Boží pokyn vystoupí znovu na horu, aby obdržel nové kamenné desky Desatera.

Lid postupuje z hory Sinaj dále k zaslíbené zemi. Není však maso a tak lid začíná znovu reptat proti Hospodinu. Chce jíst maso. Bůh dává křepelky. Při sbírání křepelek dojde k hádce a tak musí zasednout soudci, aby rozsoudili při. Lid naplňuje nesmírná radost nad křepelkami.

Izrael pokračuje v cestě k zaslíbené zemi. Země zaslíbená je na dosah ruky. Je však nutné tuto zemi prozkoumat, obhlédnout ji. Nyní je nutné najít ty nejlepší zvědy, průzkumníky. Průzkumníci, kteří byli vybráni, se vydávají do zaslíbené země, aby přinesli co nejvíce zpráv o této zemi. Po návratu do tábora průzkumníci předávají zprávy celé pospolitosti. Zprávy o zaslíbené zemi jsou pohádkové. Nepřeberné množství ovoce. Žírné pláně, bohatá země. Je tu však jeden háček. Bydlí zde velký lid, lid obrů, Znakových potomků. Lid se zalekne. Nedůvěřuje Bohu, že tento obrovitý lid před Izraelci vyžene. Pro svou nedůvěru se musí lid vrátit na poušť.

Při putování po poušti chtějí Izraelci přejít přes území Edomitů. Ti jím to však nechtějí dovolit. Lid opět reptá proti Bohu. Je potrestán hady, kteří způsobují smrt. Mohou se zachránit jenom prostřednictvím měděnéhohada.

Izraelskému národu se podaří dobýt Zajordání pod Mojžíšovým vedením. Mojžíš však cítí, že se blíží jeho smrt. Proto dává poslední napomenutí Izraelskému národu. Mojžíš pak umírá na hoře Nebo.

Izrael nyní pod vedením Mojžíšova nástupce Jozua přichází k Jerichu. Jozue vyšle do Jericha dva zvědy. Zvědové jsou v Jerichu prozrazeni a musí utíkat před bojovníky tohoto města. Jericho je však dobyto. Izraelci si odnášejí kořist. Město, které dobyli, začínají obsazovat. Budují si své vlastní domky.

Nástin duchovního zázemí

Život modlitby – snaha o vytvoření modlitebního řádu. Tzn. pravidelná modlitba ráno a večer; pravidelná bohoslužba. Je nutné však dbát na přiměřenou formu. Jde o to, aby děti nebyly přesyceny dlouhým modlením. Dá se předpokládat, že na pravidelnou modlitbu nejsou zvyklé, ani děti z rodin, kde se žije z víry, natož děti z rodin, kde se s Bohem nepočítá.

Pro modlitbu bude dobře snažit se vytvořit příjemné ovzduší. Snaha navodit atmosféru, která dovolí prožít modlitbu i citově. Zde může být velkou pomocí hudba. Snaha představit modlitbu, jako něco přitažlivého a krásného.

Svátost smíření. Čtvrtý den dopoledne bude věnován svátosti smíření. Jde o okamžik, kdy se Izraelci připravují na přijetí Desatera. Děti by zde měly zažít atmosféru pokání, očisty, snad i očekávání. Duchovní podtón tohoto dopoledne by měl být zesílen i úklidovým laděním onoho dopoledne. Větší úklid věcí, praní prádla, úklid kaple. spol. místnosti, tábora apod.

Považuji za vhodné připravit kající pobožnost pro všechny děti, bez ohledu na to, zda přistoupí k svátosti smíření, či nikoli. Tato pobožnost by měla obsahovat i společné zpytování svědomí a společnou lítost. Bylo by vhodné, aby při přijetí svátosti smíření šli dospělí dětem příkladem.

Třetí den odpoledne bude věnován hře „Soudce moudrý“. Tedy soudce musí být patřičně moudrý. Do tohoto bloku by bylo zařazeno opakování s náboženskou tématikou. Musí být však rozpracováno nanejvýš zábavnou formou.

Předpokládaná osnova. Bůh stvořil svět z lásky (je jeden Bůh ve třech osobách; Bůh je původcem všeho stvořeného; tohoto Boha mohu nazývat svým Otcem). Do světa uvedl člověka z lásky. Člověk se proti Bohu provinil, urazil jej, zhřešil a tím propadl smrti (co je hřích, následky hříchu). Bůh však nechce, aby člověk zemřel, a proto se rozhodl jej zachránit. Tuto záchranu uskutečnil prostřednictvím svého Syna Ježíše (svátosti). S Bohem se mohu stále setkávat (modlitba).

Osmý den odpoledne je věnováno Mojžíšovým posledním napomenutím. Mojžíš bude mít připravené okruhy, které přednese společně všem dětem. Opět je žádoucí, aby bylo použito co možná nejpoutavější formy.

Předpokládaná osnova. Desatero – opakování. Modlitba – nejprve obecněji. Co je modlitba, kdy a kde se můžeme modlit. Jaké může mít modlitba formy. Atd. Opakování – Otče náš. Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Rád bych kdyby každý den byl čten úryvek z PS, který se vztahuje k tomu, co budeme ten den prožívat. Stál bych i o to, číst tento úryvek v průběhu jídla asi oběda a to přímo v jídelně. K tomuto účelu by byl vyroben speciální ambón. Bylo by možné pouštět také audiokazetu o daných událostech v převyprávění Olbrachta. Popřípadě jednou za den číst, podruhé vyslechnout kazetu.