Demdaal z.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Tábory (archiv) (2006) Kruh života
(2006) Kruh života


Cíl tábora

Email Tisk PDF

Příběh děti zavede na ostrov, kam je nemilosrdně vyvrhne moře z potopeného korábu a postaví je před realitu, kdy se budou muset postarat sami o sebe. Budou si muset vydobýt z přírody nějaký zdroj obživy. Budou prozkoumávat ostrov a zjistí, že na něm nejsou úplně sami. Budou soupeřit, jak už to děti dělávají. Budou…

Hlavním cílem tábora je uvědomit si odpovědnost za přírodu kolem nás, vnímat ji jako křehký dar, který je nutné chránit pro další generace. Jsem přesvědčen o tom, že není možné chránit přírodu pouze pomocí zákonů a vyhlášek. Je zapotřebí začít odspodu – ve školách a rodinách a pracovat na dětech, naší naději. Pokusíme se prožitkovou formou vzbudit v dětech touhu více poznat přírodu kolem nás, uvědomit si její důležitost, vlastní závislost na ní a potřebu ji chránit.
Nebude to snadné, ale věřím, že s pomocí Boží to dokážeme. Pokud si děti později ve svém životě vzpomenou alespoň na část z toho, co se jim budeme snažit předat, splnili jsme svůj úkol.

 

Bodování

Email Tisk PDF

Bodování bude tento rok dost specifické, složitější na přípravu a realizaci, ale názorné a tvůrčí. Každá družina dostává kus země o rozměru 2m2 rozdělený na 100 kousků o velikosti 20x20cm (ve skutečnosti odpovídá ploše 1ha). Tento kus země jim bude zdrojem obživy. Družiny budou na svém kousku země obdělávat půdu, stavět stavby a realizovat v praxi všechny své myšlenky a nápady.

Jednotlivé útvary budou znázorněny následovně:

  • Hory – kameny
  • Pouště – písek
  • Lesy – větvičky jehličnanů
  • Lesní hospodářství – označeno semeny nebo plody (šiška, kaštan, žalud, …)
  • Chovatelství – vyznačená ohrádka z klacíků (špejlí)
  • Zúrodněná plocha – zrýpáno a zaseta řeřicha
  • Mlýn, pekárna, pila – staví družiny sami, povětšinou z kůry, hlíny, hřebíků, provázků, …

Jednotlivé kousky země mezi sebou sousedí (obdélník 6x4m), některé prvky (hory) mají společné. Bylo by určitě pěkné, kdyby si jednotlivé družiny vyvinuly styl „své“ architektury.
Samotné bodování bude probíhat následovně: družiny získají za umístění ve hrách během dne určitý počet bodů – první nejvíce, poslední nejméně. Za tyto body mohou družiny vylepšovat své území – obděláváním půdy nebo stavbou nových staveb. Hlavním cílem na začátku tábora je přežít – získat ze svého území dostatek jídla pro celou družinu. Každý člen spotřebuje každý den jeden díl plodů, masa nebo jeden bochník chleba. Postupem času bude jídla nadbytek, tehdy mohou družiny prodávat jídlo domorodcům, kteří jim budou platit hliněnými mincemi.

Zúrodněná plocha zabírá území 20x20cm, stavby jsou v rozumném měřítku poblíž těžených surovin. Na večerní slavnosti se vyhlásí, kolik bodů která družina získala z her během dne, případně kolik získala hliněných mincí z prodeje surovin. Během následujícího dne pak družiny mohou body investovat do nových staveb.
Během tábora proběhne občas tzv. „audit“ – hodnocení činnosti. Někdo z řad domorodců nestranně zhodnotí počínání skupin na svých územích a může udělit body navíc nebo naopak body strhnout.

 

Řeč náčelníka Seattla (zkrácená)

Email Tisk PDF

Velký náčelník ve Washingtonu posílá zprávu, že si přeje koupit naši zem.
Velký náčelník nám posílá také slova přátelství a dobré vůle.
To je od něj přívětivé, neboť my víme, že našeho přátelství nemá zapotřebí.
Ale my jeho nabídku uvážíme, neboť víme, že když neprodáme,
přijde snad bílý muž s puškami a naši zem si vezme.
Jak je možné oblohu nebo teplo země koupit či prodat?
Tato představa je nám cizí.
Nevím, jsme jiní než vy.
Třpytící se voda, která proudí v potocích a řekách, není jenom voda, nýbrž krev našich předků.
Pohled na vaše města v očích rudého muže bolí.
Snad proto, že je rudý muž divoch a nic nechápe.
Ve městech bělochů není žádné ticho.
Žádné místo, kde je možné na jaře slyšet rozpukání listů nebo bzučení hmyzu.
Ten hluk se zdá být našich uším jenom urážlivým.
Co ještě zbývá ze života, když není slyšet křik ptáka nebo hádání žab v noci u rybníka?
Jsem rudý muž a nerozumím tomu.
Indián má rád tiché šelestění větru, který hladí hladinu rybníka,
vítr vyčištěný poledním deštěm nebo těžký vůní borovic.
Vzduch je drahocenný pro rudého muže, neboť všechno sdílí ten samý dech.
Zvíře, strom, člověk - ti všichni sdílí tentýž dech.
Zdá se, že bílý muž si nevšímá vzduchu, který dýchá;
jako muž, který už mnoho dní umírá, je i on otupělý proti zápachu.
Viděl jsem tisíc zetlelých buvolů zanechaných bílým mužem - zastřelených z kolemjedoucího vlaku.
Jsem divoch a nerozumím, jak má být ten čadící železný kůň důležitější než buvol,
kterého my zabijeme, jenom abychom zůstali naživu.
Co je člověk bez zvířat?
Kdyby všechna zvířata vymizela, zemřel by člověk na velkou samotu ducha.
Co se stále děje zvířatům, stane se brzy i lidem.
Všechno je vzájemně spojeno.
Co postihuje zemi, postihne i syny země.

Učte své děti to, co my učíme naše děti: země je naší matkou.
Co postihuje zemi, postihne i syny země.
Když lidé na zem plivají, plivají sami na sebe.
Neboť víme, že země nepatří lidem, ale že lidé patří zemi - to víme.
Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu.

Člověk nestvořil pohyb života, on je v něm pouze vláknem.
Co uděláte tomu pohybu, uděláte sami sobě.

I bílí pominou, možná dříve než všechny ostatní kmeny.
Pokračujte se zamořováním svého lože a jedné noci se udusíte
ve svém vlastním odpadu.

Když vám prodáme svůj kraj,
milujte jej, jako jsme jej my milovali,
starejte se, jako jsme se my starali,
uchovejte si vzpomínku na ten kraj,
na takový, jaký je, když si jej berete.
A veškerou svou silou, svým duchem,
svým srdcem jej zachovejte
pro vaše děti a milujte jej, jako Bůh miluje nás všechny.
Neboť jedno víme -
náš Bůh je tentýž Bůh.
Tato země je mu svatá.
Sám bílý muž nemůže ujít společnému určení.
Snad jsme přece bratři.
Uvidíme.

 

Rozdělení do družin

Email Tisk PDF

Žábodraci

Slávek Grill
Věrka Petrášková
Pavel Vávra

Markétka Zikmundová
Jitka Důrová
Anička Bendová
Maruška Capůrková
Pepa Šebesta
Peťa Šrajer
Martinka Jelínková
Kačka Ulejová
Barča Bocková

Námořníci

Franta Bukač
Bětka Churáčková
Petr Štěpánek

Šárka Petrášková
Zuzka Dudková
Kačka Lonská
Monika Petrášková
Fanda Lonský
Anežka Třebínová
Marek Bartoš
Adélka Pužejová
Barča Petrášková

Chilli papričky

Honza Srbený
Iva Holubová
Honza Holub

Anička Vávrová
Láďa Reidinger
Jesika Kubičková
Kačka Pužejová
Simča Štěpánková
Jiřík Hájek
Tomáš Matoušek
Adélka Churáčková
Anetka Pavlasová
Jiřík Bartoš

Lvi

Jakub Churáček
Fanda Reindl
Barča Kubičková

Lenka Brabcová
Štěpán Pužej
Deniska Kubičková
Terezka Lonská
Maruška Vávrová
Jakub Jelínek
Markétka Peršínová
Mirka Šmýkalová
Martínek Váša

Děti slunce

Janina Srbená
Honzík Holub
Lukáš Štěpánek

Terezka Pužejová
Irenka Třebínová
Anička Churáčková
Barča Pudivítrová
Vašík Vozábal
Fanda Pártl
Vašík Šrajer
Evča Nováková
Radka Matoušková
Šimon Pužej

Ořeši

Pepa Pešek
Alča Reidingerová

Anička Bártová
Bára Pašková
Edita Pešková
Janina Petrášková
Jirka Špán
Maruška Petrášková
Míša Pudivítrová
Pája Vinciková
Pepa Holub
Tomáš Lonský
Vítek Lonský

Technický tým

Kája Říha
Láďa Reidinger
Pepa Holub
Jarda Petrášek
Honza Srbený
Kája Bukač

Domorodci

Růženka Nováková
Petr Šmíd
Míša Vavrušková
Renča Nováková
Zuzka Vinciková
Jana Šmídová
Ivča Vavrušková
Milan Malík
Martina Malíková
Maruška Srbená
Anna Vávrová
P. Pavel Liška
P. Roman Dvořák
P. Josef Sláčík

Kuchaři

David Říha
Jiřinka Churáčková
Alenka Reidingerová
Janina Pártlová

 

Řád na ostrově

Email Tisk PDF

Včasný příchod na nástup
Smluvený signál (hudba) trvá přesně dvě minuty, kdo po uplynutí této doby nebude v zástupu svého družstva, dřepuje. Totéž platí při nástupech na jídlo.

Účast na programu
S výjimkou zdravotních omezení se každý účastní připraveného programu včetně rozcvičky. Po večerní slavnosti se dodržuje noční klid.

Základy slušného chování
Kdo poruší základní zásady slušného chování, dřepuje. Trest může udělit každý vedoucí, rádce a starší. Společně s trestaným dřepuje i ten, kdo trest udělil.

Autorita vedoucích a starších
Respektujte autoritu družinových vedoucích, rádců a všech starších na táboře. Dbají o vaše pohodlí a bezpečnost, sdělujte jim veškeré své stížnosti a připomínky.

Odpadové hospodářství
Všichni jsou povinni udržovat pořádek v tábořišti a jeho okolí. Úklid ve stanech a chatkách bude bodován. Odpad třídíme na jednotlivé složky na určených místech.

 
Více článků...