Demdaal z.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2017 PROJEKT DEMDAAL 2017

PROJEKT DEMDAAL 2017

Email Tisk PDF

Název projektu:  BARVY ŽIVOTA

Komunitní vícegenerační projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí

Místo konání: Českobudějovická diecéze – fara Prachatice, Městys Strunkovice nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko  Eustach Těmice

Obmyšlení (cílová skupina): Zájemci z řad široké veřejnosti všech věkových kategorií z Českobudějovické diecéze

Délka trvání projektu:    leden – prosinec 2017

 

Detailní popis projektu:

Člověk je  po celý život vystaven působení barev, barvy nás provázejí  na každém kroku. Nejsou pro nás jen tím, co vidíme, nepoddávají se jen pasivně našemu zraku, ale působí i na naši psychiku, ovlivňují naše city a naše jednání. Je těžké si představit, jak by svět vypadal bez barev. Již od nejútlejšího dětství pokládáme za samozřejmé, že všechno kolem nás vidíme barevně. Barvy jsme spatřili hned poté, co jsme poprvé na tomto světě otevřeli oči, proto barvy neodmyslitelně patří k lidskému vnímání. Barva je to první, co zrakem registrujeme, pak teprve vnímáme tvary, detaily a další podrobnosti. Je pro nás často jednodušší si vybavit barvu předmětu než například jeho tvar. Barevnost světa je fascinující.

Kdybychom neviděli barevně, byl by i náš vnitřní svět mnohem chudší. Přišli bychom o mnoho duševních a citových zážitků a náš způsob života by byl podstatně odlišný od toho současného. Naše řeč by ztratila na své barvitosti, zcela jinak by vypadaly básně, písně literatura a malířství.

Klademe si otázky proč a jak barvy vidíme, jak si barevné vidění v průběhu dějin lidé vysvětlovali, jak vidí barvy lidé s poruchami barevného vnímání, z jakého důvodu máme některé barvy raději a proč jiné odmítáme, zda vnímáme barvy i jinak než zrakem, jak vznikají barevné světelné efekty, jak na nás barvy působí,  jak vidí barvy jiní živočichové...

Je dobré si uvědomit, že barva není jen něco samozřejmého, ale že barvy aktivně působí na náš život a že ho i výrazně ovlivňují a obohacují.

Barvy jsou  přítomné v nesčetných  formách a jevech. Člověk je schopen prostým okem rozeznat zhruba 2000 různých odstínů barev, celkový obraz a synergie prostoru je důsledkem kombinace barev. Přibližně 87 % smyslových vjemů získáváme pomocí barevného světa. Člověk barvy používá a prostřednictvím nich i vyjadřuje sebe samotného.

Barvy hrají v našem životě velmi důležitou roli, neboť přímo ovlivňují naše pocity a náladu. Každý z nás má vlastní spektrum oblíbených barev a také barev, které se mu nelíbí. Vnímání barev záleží na mnoha faktorech, mezi než patří například odstín barvy, druh světla (přirozené denní nebo umělé, intenzivní nebo bledé, šero, tma…), naše obecná nálada a biologický rytmus.

 

V základních dimenzích lze pojmenovat :

 

BAREVNÝ SVĚT LIDÍ

Jsme součástí společenství, rodiny, kolektivu, každý má na světě své místo, máme svůj domov a zázemí, potřebujeme bezpečné vztahy, respekt, přijetí a toleranci.

BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY

Jsme součástí Vesmíru, Země, přírody - chceme se snažit ji porozumět, poznávat ji a chránit.

BAREVNÝ SVĚT VĚCÍ

Jsme součástí materiálního světa, vnímáme rozmanitosti věcí, které nás obklopují, experimentujeme, poznáváme, zkoumáme, objevujeme.

 

Psychologické působení barev

Barvy nemají pouze fyzikální vlastnosti. Vnímání barev je čistě subjektivní fenomén, různé barvy působí na lidi různě.

Barvy teplé - studené

Jako teplé jsou označovány barvy žlutá, oranžová, purpurová a červená – věci v přírodě takto zbarvené jsou často zdrojem tepla. Naproti tomu barvy jako modrá, zelená a fialová vyvolávají pocit chladu.

Studené a teplé barvy jsou barvy pestré ( chromatické ). Protikladem jsou barvy neutrální

(achromatické) - bílá, černá, odstíny šedé a barva stříbrná.

Barvy aktivní - pasivní

Některé barvy navozují pocit aktivity a vzruchu ( například červená je vnímána jako signál nebezpečí ), jiné naopak uklidňují ( napříklalad zelená barva , barva přírody ). Některé barvy mohou být vnímány jako lehké nebo těžké či jako křehké nebo tvrdé.

 

Barevné asociace

Mezi barvami a našimi pocity existuje zvláštní vztah. Barvy působí fyziologicky na  lidský vegetativní systém. Teplé barvy nás podněcují ke zvýšené aktivitě, stoupá nám krevní tlak, zrychluje se puls, povzbuzuje se činnost vegetativního nervstva, zvyšuje se i svalové napětí. Máme větší chuť k jídlu, zřetelněji vnímáme hluk, dokonce se nám zdá, že čas ja-koby rychleji ubíhá. Studené barevné odstíny uklidňují a vyvolávají útlum tělesných funkcí.

Samotná fyziologie všechno vysvětlit nestačí, jelikož barvy nepůsobí jen na naše tělo, ale i na duši. Vznikají tak vzájemné asociace mezi barvou a prožitkem.

 

Dynamika barev

Je vědecky dokázáno, že určité barevné řešení prostorů lidi aktivizuje, jiné koncentruje jejich pozornost a vytváří pohodu, jejímž důsledkem je menší procento úrazovosti a lepší soustředění na práci vedoucí ke zvýšenému celkovému výkonu.

Optimální barevné řešení prostorů snižuje únavu a pomáhá vytvářet psychickou pohodu. Pozornost se věnuje například úpravě místností ve školách a ve zdravotnických zařízeních, kde barva může přispět nejen k architektonickému dotvoření prostor a jejich korekci, ale i k tomu, aby člověk pobyt v těchto místnostech lépe snášel.

Syté a temné barvy prostor dojmově zmenšují, některé světlé tóny dokáží  prostor opticky zvětšit a vytvářejí tak dojem větší volnosti.Světlými nátěry stěn se zvyšuje prosvětlenost tmavých prostorů, syté či tmavší tóny naopak potlačují přesvětlení. Teplé barvy stěn a zařízení zmírní pocit chladu v prostorách, kde jsou nižší teploty, studené barvy naopak zmírňují pocit tepla v prostorách, kde je příliš horko.

 

Základní roviny uchopení barev :

PODSTATA BAREV A BAREVNÉHO VIDĚNÍ

fyziologie barevného vidění,  teorie a systémy barev z hlediska fyziky, logika v barvě, barvy v přírodě, zákonitosti barevných kontrastů

SOCIÁLNÍ ASPEKTY BAREV

kategorizace barev a její specifičnost v různých kulturách a náboženstvích, barevná sym-bolika, barvy a asociace, význam barev pro oblast myšlení a komunikace, aplikační možnosti v oblasti  barev, barvy ve výtvarném umění

PSYCHOLOGICKÉ  ASPEKTY BAREV

preference barev, jejich podstata a význam, možnosti a meze využití barevné preference - barvy v odívání a jejich psychologické působení, psychologické zákonitosti barevné módy, mechanismy barevné typologie, barvy v životním prostředí – architektura, interiéry, barvy v reklamě

BARVY  PŘENESENĚ

souvztažnost  s jazykem, přísloví, přirovnání, metafory

 

Problematika vnímání barev a jejich působení na člověka zasahuje zcela zásadním způsobem do všech životních dějů. S barvou a jejím působením se setkáváme od narození a po celý život žasneme nad barevností světa. Co je to barva, čím to je, že jedna květina je červená a druhá žlutá. Proč je tráva zelená? A nebe modré? Kde získala duha na obloze své barvy? Barva je podobně jako třeba číslo jen abstraktní, nehmatatelný pojem, neboť svět kolem nás je ve skutečnosti nebarevný. Všechny barvy jsou totiž ukryty ve světle, které se našemu zraku zdá  bezbarvé. Ze světla se však barvy rodí, ve světle barvy žijí a bez světla barvy zanikají.

 

2.cíle projektu:

Prezentovat, pojmenovat a uchopit barevnost života v různých rovinách:

- Barvy z pohledu fyziky, míchání barev

- Malířství a obrazy

- Barvy a móda

- Barvy ročních období

- Liturgie, liturgické barvy

- Handicap barevného vidění

- Barevnost našich kořenů, tradice a kultury

- Barevnost, pozoruhodnost a nekonečnost vesmíru

- Stvoření Světa – barevnost všeho stvoření – člověka, přírody, rostlin, živočichů...

- Krása a barva řeči a jazyka

- Barvy tónů hudby

- Barevné mimikry

- Pestrost a barevnost potravin a pokrmů

 

3.plán realizace:

 

Od ledna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, besedy, exkurze, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit praktická část  – literární a výtvarné semináře, práce s fotografií, příprava pokrmů, příprava a prostření stolu k různým příležitostem, stylové líčení a oblékání, fyzikální a chemické pokusy, připomenutí a slavení významných svátků, slavení liturgie …

 

Projekt zajistí odborní lektoři,  dobrovolníci DEMDAAL o.s., kněží a katecheté, využijeme mezigenerační zkušenosti a spolupráci.

Aktualizováno Pondělí, 27 Listopad 2017 20:09