Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Táborový řád

Email Tisk PDF

Pro správný chod tábora, dobrou náladu a bezpečí všech je velmi důležité, aby existovala pravidla. Pravidla nás nesvazují, ale říkají nám, čeho se vyvarovat, abychom si celý tábor hezky užili. Bez základních pravidel by nikoho z účastníků tábor nebavil, a proto je dodržujeme všichni – děti i dospělí.

 1. Jako účastník letního tábora se vždy snažím při svém každodenním jednání dbát o dobré jméno tábora. Budu dodržovat táborový řád!
 2.  Dodržuji denní režim, svěřené úkoly se snažím pečlivě a zodpovědně plnit, s pomůckami a sportovními potřebami zacházím opatrně a chovám se tak, abych nikomu neublížil. Vždy všechny vypůjčené věci v pořádku a včas vracím na určené místo.
 3.  Řídím se pokyny vedoucích, bez jejich svolení se nevzdaluji z programu ani z objektu tábora, nevstupuji na zakázaná místa. Zvláštní opatrnosti dbám při koupání a nočních hrách.
 4.  Ke všem v táboře se chovám kamarádsky, slušně a s pochopením pro jejich slabé stránky, protože ani já nejsem dokonalý. Totéž očekávám od ostatních. Snažím se být samostatný a svým přístupem neomezuji ostatní. Vím, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Nesnížím se k používání hrubých slov a vulgarismů a zdržím se jednání, které by vedlo ke sporům, rvačkám a vzájemné nesnášenlivosti. Hry beru s úsměvem, umím vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.
 5.  Aktivně se účastním veškerého táborového programu, dodržuji polední a noční klid. V době nočního klidu nevstupuji do ubytovacích prostor druhých.
 6.  Nenarušuji společný program používáním mobilního telefonu, během her jej nenosím u sebe.
 7.  Veškeré problémy bez otálení hlásím svému družinovému nebo hlavnímu vedoucímu a to v kteroukoli denní a noční dobu. Pokud budu mít pocit nespravedlnosti či špatného zacházení, bez obav se obrátím na hlavního vedoucího nebo na kteroukoli dospělou osobu v táboře, ke které mám důvěru. Veškeré ztráty hlásím svému vedoucímu.
 8.  Dbám na osobní hygienu a čistotu, udržovat pořádek ve svých věcech. Pořádek udržuji také v celém táboře i jeho okolí třídím odpadky a odnáším je do připravených nádob na určené místo. Chovám se šetrně k přírodě i zařízení a vybavení tábora a vyvaruji se jeho úmyslného ničení. V případě úmyslného ničení způsobenou škodu uhradím. Veškeré způsobené škody ihned nahlásím.
 9.  Dodržuji pitný režim, neplýtvám potravinami a šetřím s vodou. Do kuchyně platí přísný zákaz vstupu!
 10.  Bez vědomí a dozoru dospělých nemanipuluji s ohněm.
 11.  Jakékoli i sebemenší zranění či nevolnost ihned ohlásím zdravotníkovi nebo vedoucímu, žádné zdravotní potíže netajím.
 12.  Po dobu tábora dodržuji přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání všech omamných a psychotropních látek a nedopouštím se násilí, hrubé neslušnosti a skutků, které by mohly být klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin. Za porušení tohoto zákazu budu z tábora ihned vyloučen bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
 13.  Pro každého mám vždy milý úsměv a vlídné slovo, umím uznat chybu a omluvit se, umím poprosit a poděkovat, jsem vděčný a pozorný.